RODO

Polityka prywatności

 
Gabinet masażu i reflekslogii
 
Przemysław Adamski Zusanli-E jest firmą świadczącą usługi fizjoterapeutyczne, paramedcze oraz  kosmetyczne. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ ujawniane. Prosimy o uważane zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 • Kim jest administrator danych?
Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada  za  ich  przechowywanie i wykorzystywanie. Przemysław Adamski Zusanli-E jest właśnie administratorem danych.
 • Jakie dane osobowe będą zbierane?
Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie z poniższym wykazem:  
 • Nazwisko, imię
 • Płeć
 • Adres zameldowania i zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa” wrażliwe dane osobowe” takie jak dane o aktualnym stanie zdrowia, dokumentację medyczną, dane biometryczne.
 • W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa zgodnie z poniższym wykazem:
 
Cel Czy wyrażają Państwo zgodę?
Zarządzanie procesem fizjoterapii oraz kosmetyki ( np. zbieranie danych o stanie zdrowia , dokumentacja medyczna) zgodnie z obowiązującym prawem?
 • Tak
Wypełnianie obowiązków ( np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa?
 • Nie
 • Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?
Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z celami powyżej.
 
We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym.
 
We wskazanych powyżej celach możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie: spółkom usługowym w celu realizacji działań ( obsługa rachunkowa, obsługa informatyczna, prawnikom,  obsługa w zakresie rejestracji świadczeń) .
 
Ponadto możemy udostępnić Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:
 
 • W razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, sprzedaży lub innego rozporządzenia całością  lub  częścią  naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów ( w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania) lub
 • W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej usługi, którą Państwu sprzedaliśmy.
 • Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt.4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.
 • Jakie uprawnienia przysługują państwu w odniesieniu do danych osobowych? 
O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostęp do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze ( administratorach) danych, podmiocie ( podmiotach) przetwarzającym ( przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony.
Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania. Mogą Państwo również złożyć odpowiedni wniosek o dostęp do danych osobowych w formie pisemnej w siedzibie Spółki.
 • Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania. Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że dopuszczają to obowiązujące przepisy.
W ten sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt.6.
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 20 lat od daty zakończenia świadczeń zdrowotnych. 20 letni okres wynika z przepisów Prawa.
 
Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.
 • Jak można się z nami skontaktować?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami kontaktować listownie, pocztą elektronicznie lub telefonicznie pod następującym adresami: 
 
Przemysław Adamski Zusanli-E
Ul. Chabrów 58/122
45-221 Opole
E-mail: zusanli@op.pl
Tel. 782 074 915